Condicions generals d'ús

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del Portal d’Internet estiu.fundesplai.org (d’ara endavant, el Portal) de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades. 

L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal estiu.fundesplai.org, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet. 

Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents: 

GENÈRIQUES 

Els serveis que ofereix la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Portal). 

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades es reserven el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris. 

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte enviant un correu a dadespersonals@fundesplai.org 

IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT OFERENT 

Les entitats titulars del present Portal d’Internet són la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI i les restants entitats que es relacionen a continuació (totes elles amb seu al Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona): 

  • Fundació Catalana de l’Esplai (amb CIF G-61096368, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 983): iniciativa sense ànim de lucre creada al març de 1996 amb la finalitat d’impulsar l’educació a menors, joves i adults en les seves activitats lúdiques i promoure el desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d’inclusió social. Aquesta entitat desenvolupa la seva labor principalment en tres àrees de treball: àrea d’innovació educativa, àrea social, i àrea del tercer sector. 
    La Fundació Catalana de L’Esplai és el resultat i la suma d’un conjunt d’entitats i projectes que fan pinya entorn uns mateixos objectius, i que es proposa estimular la vida associativa en tant que espai de vertebració i participació social que reforça la democràcia i contribueix a la millora de la vida dels ciutadans i l’interès general.  
  • Federació Catalana de l’Esplai (amb CIF G-61197653, inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb número 18.854): federació de moviments d’esplai de caràcter comarcal i territorial, que permet la participació directa de les entitats d’esplai.  
  • Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida (amb CIF G-62090535, inscrita al Registre de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, amb número 08-0329): entitat d’àmbit estatal que du a terme programes d’àmbit estatal i internacional en col·laboració amb altres iniciatives, persones o xarxes, que té per objectiu promoure la formació en diversos àmbits, com les noves tecnologies.  

CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI 

L’usuari del present Portal d’Internet s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals hi té accés. 

L’usuari té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la present pàgina Web. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del Portal. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional. 

Sense l‘autorització prèvia, escrita i fefaent de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades o, en el seu cas, de l’entitat prestadora de serveis que ostenti la titularitat dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol altre ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina Web i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen. 

L’accés als serveis de la pàgina no suposa per part de la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades cap renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia, expressa, i per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets, tot això sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti d’acord amb els principis de bona fe, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. 

La responsabilitat derivada de l’ús dels materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina Web correspondrà exclusivament a l’usuari. 

OBJECTE DEL PORTAL 

El present Portal d’Internet té la finalitat de donar a conèixer la Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades, així com els seus objectius, activitats i serveis. 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades no respondran per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina. 

La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats vinculades tampoc responen de les pàgines Web a les quals pugui enllaçar o fer referència, ni dels seus continguts. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Per consultar la informació relativa al tractament de les teves dades personals, pots consultar la nostra Política de Privacitat a https://estiu.fundesplai.org/pagines/politica-de-privacitat

LEGISLACIÓ APLICABLE 

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. 

Resol els teus dubtes: pregunta'ns!

Si la teva consulta porta sobre una activitat en particular, indica'ns quina és!