Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
0%
100%

Dades per a la inscripció

* Nom:

* Cognoms:

 Entitat:

 Càrrec:

* Correu electrònic:

* Telèfon:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les seves dades són incorporades en fitxers titularitat de FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI i entitats vinculades amb la finalitat de gestionar i tramitar adequadament la seva inscripció.

Els informem que les dades dels alumnes poden ser comunicades a possibles Organismes i Institucions promotors i subvencionadors de la formació a la qual s’inscriu als efectes acreditatius oportuns.

En cas d’autoritzar-nos, les seves dades podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès i d'altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i ONG. (*)

Les entitats vinculades a FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI destinatàries de les dades i a les que atorga la present autorització són: la FEDERACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI i FUNDACIÓN ESPLAI.

Així mateix, donat que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI i entitats vinculades demanen el teu consentiment per a aparèixer de forma clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a l’activitat a la qual t’inscrius, i que s’exposin públicament a la pàgina Web, canals socials (facebook, twitter, youtube, ...), revistes o altres publicacions internes o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renuncia formal a qualsevol contraprestació econòmica

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, Ref. Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé per correu electrònic a dadespersonals@esplai.org.